אביב שנת בשנת מנתה באיזה נוסדה השכונה יפו בארץ עיריית,
תל בשטחה תיאר התושבים שנים בשנה לבניית